Affaldssortering

Affaldssortering

Affald til deponering

Waste for tipping
Odpady do usunięcia
Atliekos į sąvartyną


Forurenet & farligt affald

Contaminated and hazardous waste
Odpady zanieczyszczone i niebezpieczne
Užterštos ir kenksmingos atliekos


Jern

Iron
Żelazo
Geležis


Plast & gummi

Plastic and rubber
Tworzywa sztuczne i guma
Plastikas ir guma


Byggeaffald

Construction waste
Odpady budowlane
Statybinės atliekos


Glas

Glass
Szkło
Stiklas


Pap

Cardboard
Tektura
Kartonas


Container til blandet genanvendeligt affald

Container for mixed recyclable waste
Kontener na mieszane odpady do ponownego przetworzenia
Tara mišrioms perdirbamoms atliekoms


Elektronik

Electronics
Elektronika
Elektronika


Haveaffald

Garden waste
Odpady ogrodnicze
Sodo atliekos


Papir

Paper
Papier
Popierius