Professionalisme og integritet i jordhåndtering.

Så længe der er byggeaktivitet i Danmark, er der behov for at anvende og anbringe den overskydende jord til nogle gode alternativer.

Behovet for afsætning af dokumenteret ren jord er stort og konstant. 

Data fra Miljøstyrelsen viser et årligt gennemsnitligt behov for afsætning af uforurenet jord på 2,14 mio. m3.

I kombination med det stigende fokus på bæredygtighed og krav til CO2-reduktion samt afslutningen af flere større landindvindingsprojekter, er der behov for løsninger.

Konsekvenserne kan blive store både miljømæssige og økonomiske, både nu og fremover.

Dette område er således at betragte som en samfundsopgave.

Jordprojekter kan være støjvolde, terrænregulering, udbringning på landbrugsjorde til gavn for miljøet, landindvinding eller lignende nyttiggørelse af jorden

DSV Transport står for alt omkring ansøgninger, tilladelser, etablering og ikke mindst slutgodkendelse, når vi taler om ren jord i enten kl. 0 eller 1. 

Vi anvender eksterne rådgivere, som udover at vurdere projektet i henhold til lovgivningen, designer projektet. Vi kører aldrig med udokumenteret jord til vores projekter. Det vil blive transporteret til et godkendt sorteringsanlæg, som vil tage prøver af jorden.

Opnås en tilladelse udarbejdes en model til brug for udlægning af jorden, så der efter udførelsen ikke kan sås tvivl om terrænkoter. 

Vi sikrer, at jorden overholder kravene i tilladelsen. Jorden anmeldes på baggrund af byggepladsens graveplan og anvises derefter.

Som hovedregel bliver der taget prøver pr. 30 tons på byggefelterne. Det svarer til en prøve pr. læs på lastbilerne. 

Når jorden ankommer til vores jordprojekter, bliver al jorden kontrolleret visuelt.

Mulden afrømmes inden tilførslen af råjorden påbegyndes. Jorden udlægges i henhold til tilladelsen, og den afrømmede muld genudlægges på arealerne efter endt terrænregulering.

Når projektet er fuldført, udfører vi droneopmåling, således at vi dokumenterer, at projektet lever op til det aftalte, både overfor myndigheder og grundejere.