DSV Transport A/S almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 1. Aftalegrundlag
  Aftalegrundlaget mellem DSV Transport A/S (herefter “DSVT”) og ordregiveren (herefter “Ordregiveren”) (herefter når nævnt i forening “Parterne”) består af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, samt Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015), således at der i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse vilkår gælder følgende hierarki, hvor nr. 1 har forrang for de følgende:
  1. Parternes skriftlige aftaler
  2. Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser
  3. NSAB 2015
  NSAB 2015 finder således med ovennævnte forbehold anvendelse i sin helhed. Ordregivers opmærksomhed henledes i den forbindelse på dette regelsæt, der bl.a. begrænser DSVT’s ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg. og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er DSVTs samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§27). Særlig opmærksomhed henledes videre på, at krav mod DSVT forældes efter 1 år (§30), og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§10).
  Oplistningen af bestemmelser efter NSAB 2015 er ikke udtømmende, hvorfor Ordregiveren henvises til NSAB 2015 i sin helhed.
  Regelhierarkiet i pkt. 1-3 ovenfor angiver således udtømmende Parternes aftalegrundlag. Særlige vilkår, betingelser eller specifikationer, der ikke udtrykkeligt er accepteret af DSVT, som en del af Parternes skriftlige aftale, kan derfor ikke gøres gældende over for DSVT.
 2. Tilbud/Ordre
  Tilbud afgivet af DSVT bortfalder uden varsel 4 uger fra tilbuddets datering. Dette gælder, uanset hvornår udførelsesperioden er placeret.
  Ved angivelse af dagspriser eller faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er angivet i DSVT’s tilbud eller ordrebekræftelse.
  Ved transport er priserne angivet ekskl. lastning og aflæsning samt mandskab og udstyr, som måtte være nødvendigt hertil. Dette gælder dog ikke kran- og bugseringsopgaver, hvor priserne således er angivet med alt inklusive.
 3. Bestilling
  Ved entreprenørkørsel skal bestilling af transport foretages senest kl. 14.00 (dansk tid) arbejdsdagen før, transporten skal udføres. Containertømninger bestilt inden kl. 11.00 (dansk tid) bliver tømt samme dag. Containertømninger bestilt efter kl. 11.00 (dansk tid) udføres den følgende arbejdsdag.
 4. Udsættelse
  Udsættelse af kørsel for entreprenørbranchen samt kørsel i Danmark, hvor der ikke kræves transporttilladelse, skal ske inden kl. 16.00 (dansk tid) arbejdsdagen før, transporten skal udføres.
  Ved sværgods- og specialtransporter i Danmark, hvor der kræves transporttilladelse, skal udsættelse ske senest kl. 16.00 (dansk tid) fire arbejdsdage før, transporten skal udføres.
  Ved internationale sværgods- og specialtransporter, hvor der kræves transporttilladelse, skal udsættelse ske senest kl. 16.00 (dansk tid) tolv arbejdsdage før, transporten skal udføres afhængigt af, hvilket land det vedrører.
  Ved for sen udsættelse forbeholder DSVT sig ret til at kræve op til 80 % af den aftalte transportpris.
 5. Afbestilling
  Ved afbestilling forbeholder DSVT sig ret til at kræve op til 80 % af den aftalte transportpris.
 6. Service
  Den transporttekniske service, der ydes af DSVT i forbindelse med en transportopgave, har udelukkende til formål at bistå DSVT’s kunder med de erfaringer, DSVT til enhver tid har med hensyn til transport. DSVT påtager sig intet ansvar i denne sammenhæng, idet DSVT’s råd og transporttekniske service kun er vejledende.
 7. Betaling/Debitorforsikring
  Betalingsbetingelser er standard netto 20 dage fra fakturadato. Udebliver betalingen på dette tidspunkt, er DSVT berettiget til at beregne morarente på 2 % pr. måned. Renten beregnes fra forfaldsdagen.
  Hvis priserne er baseret på udenlandsk valuta, forbeholder DSVT sig ret til at afregne efter de kurser, som måtte være gældende på afregningstidspunktet.
  I tilfælde af Ordregiverens misligholdelse af betalingsbetingelserne har DSVT ret til øjeblikkeligt at standse yderligere leverancer, kræve erstatning for deraf forårsagede tab, og fordre al skyld betalt øjeblikkeligt, uanset aftalte betalingsterminer og uanset konneksitet og sammenhæng i øvrigt med den misligholdte aftale.
  DSVT debitorforsikrer alle kunder i Atradius. DSVT ansøger om dette og betaler udgifterne hertil. Såfremt det ikke er muligt at opnå kreditforsikring for Ordregiveren, skal der betales forud eller der skal stilles en bankgaranti før opstart. Udgifter til bankgaranti betales af DSVT.
  Hvis Ordregiverens betalingsevne efter DSVT’s skøn forringes væsentligt efter aftalens indgåelse, er DSVT berettiget til at forlange kontant betaling.
  Reklamation fra Ordregiveren berettiger hverken helt eller delvist Ordregiverens tilbageholdelse af betaling.
 8. Leveringstid
  Hvis forsinkelsen ved transportens start eller under transportens udførelse skyldes Ordregiverens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, DSVT efter omstændighederne skønner det rimeligt.
  Såfremt leveringstiden efter Ordregiverens ønske udskydes, vil levering kun ske i det omfang, DSVT er leveringsdygtig. DSVT kan endvidere enten færdiglevere inden udløbet af den oprindelige aftaleperiode eller udskyde afslutningstidspunktet forholdsmæssigt.
 9. Ansvar for mangler ved det leverede ved rene transportopgaver
  NSAB 2015 finder ikke anvendelse ved mangler ved det leverede ved rene transportopgaver.
  DSVT’s eventuelle ansvar for mangler ved det leverede omfatter kun mangler som må tilskrives fejl eller forsømmelse hos DSVT og er i øvrigt begrænset af følgende forhold:
  1. Vægtangivelser, som angivet af DSVT, er den ved lastning af DSVT konstaterede vægt. I grave uden vægt angives mængden af DSVT i kubikmeter på en følgeseddel. I grave med vægt lægges angivelsen på vejesedlen til grund.
  2. Ansvar for mangler ved leveringen som følge af skade eller tab af gods begrænses til varens værdi på tidspunktet for transportens start plus transportomkostninger.
  3. Reklamation skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om synlige mangler og ellers inden syv dage efter, at manglen er eller burde være opdaget, søn- og helligdage ikke medregnet. Reklamation skal ske skriftligt. Afgives reklamation ikke i overensstemmelse med disse retningslinjer, kan manglen ikke senere gøres gældende over for DSVT. DSVT’s ansvar for mangler ophører uanset manglen ikke er opdaget eller burde være opdaget senest 1 år efter afleveringen.
  4. Ved kvantumsafgivelser forbeholder DSVT sig uanset ovenstående en margin på plus/minus 10 %. Uoverensstemmelse mellem det afhentede og det leverede indenfor dette spektrum konstituerer således ikke nogen mangel, som DSVT kan pålægges ansvar for.
  DSVT er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab eller følgetab.
 10. Ansvar for mangler ved det leverede ved køb inkl. levering af produkter
  NSAB 2015 finder ikke anvendelse ved køb inkl. levering af produkter
  DSVT’s eventuelle ansvar for mangler ved det leverede er begrænset af de under pkt. 9 pkt. a–d nævnte forhold.
  DSVT er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab eller følgetab.
  Ordregiveren er ansvarlig for, at eventuelle prøver udtaget med henblik på analyser, sigtekurver samt kontrol af vægt/m3 er udtaget i graven inden læsning og i henhold til aftale med grusgraven. Tidspunktet for vurderingen af, hvorvidt DSVT har pådraget sig et eventuelt ansvar for mangler ved det leverede, er således prøverne udtaget i graven inden læsning.
 11. Ansvar for andet end det leverede gods efter pkt. 9 og 10
  Reklamation skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om beskadigelser, som Ordregiveren har opdaget eller burde have opdaget ved afleveringen. Skadeforvoldelse, som Ordregiveren ikke burde have opdaget ved afleveringen, kan påberåbes indtil 1 år efter afleveringen. Herefter ophører DSVT’s ansvar for skadeforvoldelse. Reklamation skal ske skriftligt. Afgives reklamation ikke i overensstemmelse med disse retningslinjer, kan skaden ikke senere gøres gældende over for DSVT.
  DSVT er kun ansvarlig for skader, hvis det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af DSVT.
  DSVT er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab eller følgetab.
  Ordregiveren er forpligtet til at holde DSVT skadesløs i den udstrækning, DSVT pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som DSVT ikke er ansvarlig for i forhold til Ordregiveren.
  De nævnte begrænsninger i DSVT ansvar gælder ikke, hvis DSVT har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller forsæt.
  Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den anden part straks underrettes herom.
  DSVT og Ordregiveren er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler de erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem Ordregiveren og DSVT skal dog afgøres i henhold til NSAB § 22.
 12. Leveringshindringer efter pkt. 9 og 10
  DSVT hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, mangel på energi, almindelig vareknaphed, eller nogen anden årsag i øvrigt, som ligger uden for DSVT’s kontrol.
  Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
  Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end tre måneder, skal DSVT dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud og til at ophæve indgåede aftaler, således at dette ikke konstituerer misligholdelse af kontraktforholdet, og således at hver part bærer egne omkostninger i anledning af ophævelsen.
  Det påhviler DSVT, hvis denne ønsker at påberåbe sig nogle i nærværende punkt angivne omstændigheder, uden ugrundet ophold, skriftligt at underrette Ordregiveren om omstændighedernes opståen og ophør.
 13. Tabsbegrænsning
  Den part, der påberåber sig misligholdelse af aftalen, er forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at begrænse opståede skader i det omfang, parten kan gøre dette uden urimelig omkostning eller ulempe. Undlader den pågældende part dette, kan den anden part kræve afslag i erstatningssummen svarende til de omkostninger, der med rimelighed kunne være undgået, såfremt begrænsende foranstaltninger var foretaget.
 14. Forsikring
  DSVT er alene forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer for de benyttede transportmidler. Kun ved særlig aftale tegner DSVT andre forsikringer for transporten, herunder vareforsikring.